Počet návštěv:   [CNW:Counter]

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení zákazníci,

vedeni snahou zabránit znehodnocení Vaší práce, Vašeho ovoce, Vašich kvasů a zachovat provoz pálenice Borotín i v této době, ovlivněné nákazou COVID-19, zavádíme v návaznosti na opatření Vlády ČR k maximálnímu omezení kontaktu mezi osobami následující interní opatření:

1.   Obsluhu pěstitelské pálenice a kontakt se zákazníky zajišťuje pouze pan Jaroslav Maršálek.

2.   Objednávky a domluva termínů dodání kvasu do pálenice se provádí pouze telefonicky na tel. čísle 736 282 753.

3.   Obsluha se přesvědčí ústním dotazem, zda zákazník není v karanténě ani nemá charakteristické příznaky nemoci COVID-19.

4.   Předání kvasu ke zpracování do pálenice proběhne v dohodnutou dobu, a to mezi obsluhou a nejvýše dvěma osobami za pěstitele, všichni musí mít zakrytá ústa a nos rouškami, dezinfikované ruce, a kontakt se omezí na minimum (podepsání Prohlášení pěstitele, dohoda o způsobu naředění a způsobu předání pálenky po vypálení apod.).

5.   V průběhu zpracování kvasu bude v pálenici přítomna pouze obsluha pálenice (může pracovat bez roušky). Pokud chce zákazník čekat na vypálení, může tak učinit jen mimo budovu pálenice, např. ve venkovním prostoru před objektem pálenice, a tam platí omezení podle opatření Vlády ČR vztahující se ke shromažďování osob.

6.   Předání produktu, úhrada daně z lihu a poplatku za služby se provádí v hotovosti, v pálenici, dle pokynů obsluhy za přítomnosti maximálně dvou osob za zákazníka, všichni v rouškách a po dezinfekci rukou.

7.   V pálenici je umožněno v nutných případech použití sociálního zařízení včetně umytí a dezinfekce rukou.

8.   Zakazuje se podávání nápojů, kávy a ochutnávání produktu zákazníkům.

Dodržujte, prosím, tato opatření, chraňte maximálně sebe a obsluhu pálenice.

Tato opatření platí do odvolání.

V Praze dne 22.10.2020                                                                                           TENEL spol. s r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákazníci naší pálenice,

po zkušenostech z minulých výrobních období, si Vám dovolujeme připomenout, abyste pravdivě informovali obsluhu naší pálenice o tom, že jste si v tomtéž výrobním období nechali vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici a v jakém množství a pravdivě toto uvedli v bodě 2) „OBJEDNÁVKY – PROHLÁŠENÍ“.

Připomínáme, že výrobní období pálenice trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.

Dále pak připomínáme, že pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou v jednom výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (bezvodého stoprocentního etanolu) se sníženou sazbou spotřební daně pro pěstitele. Obsluha pálenice nemá možnost nahlížet do celostátní databáze Celní správy, kde se zaznamenává množství vypáleného lihu jednotlivými pěstiteli v daném výrobním období podle rodného čísla a zjistit tak případné překročení výše uvedeného limitu 30 litrů absolutního lihu pro jednoho pěstitele. Množství pálenky a jméno pěstitele, vyrobené nad toto uvedené množství a měsíc kdy se tak stalo, Celní úřad (CÚ) oznámí provozovateli pálenice až po skončení výrobního období a po podání posledního daňového přiznání (bývá to druhá polovina července) současně s „Výzvou k podání dodatečného daňového přiznání ke spotřební dani z lihu“ za ty měsíce, kdy k překročení limitu došlo. Provozovatel pěstitelské pálenice pak rozdíl mezi plnou a sníženou sazbou spotřební daně musí přiznat a daň doplatit. Následně pak, po úhradě přiznané spotřební daně, zašle CÚ „Rozhodnutí - platební výměr“, kde vyměří úrok z prodlení za opožděnou úhradu spotřební daně z lihu za příslušné zdaňovací období.

Pěstitel je povinen tento rozdíl mezi plnou a sníženou spotřební daní z lihu provozovateli pálenice zaplatit včetně příslušenství (úroku z prodlení). Viz. Zákon č. 61/1997 Sb. o lihu ve znění zákona č. 281/2009 Sb.

(Pokud se vám „podaří“ překročit limit v lednu, daň z lihu je splatná k 30.3., pak provozovatel daň odvede nevědomky špatně, dostane koncem července oznámení od CÚ o překročení limitu a výzvu k podání dodatečného přiznání k dani z lihu za leden, daň okamžitě přizná a zaplatí, přesto následuje platební výměr na úrok za dny, kdy státu daň dlužil, tedy od 31.3. do dne zaplacení dodaněné částky).